در این بخش میتوانید فایلهای مربوط به آیین نامه های مصوب و اساسنامه منطقه ویژه علم و فناوری و نیز برخی از مصوبات جلسات شورای عتف و... را دانلود و مطالعه بفرمایید.

دانلود فایل آیین نامه نحوه تأسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری

دانلود فایل اساسنامه منطقه ویژه علم و فناوری

دانلود فایل دوره جامع آموزش سیاست گذاری علم و فناوری (فایل1)

دانلود فایل دوره جامع اموزش سیاست گذاری علم و فناوری(فایل 2)

دانلود فایل دوره جامع اموزش سیاست گذاری علم و فناوری(فایل 3)

دانلود فایل دوره جامع اموزش سیاست گذاری علم و فناوری(فایل 4)

دانلود فایل خلاصه مباحث کارگاه اموزشی سیاست گذاری علم و فناوری (30 و 31 اردیبهشت ماه 1395)

دانلود فایل کارگاه اموزشی سیاست گذاری علم و فناوری (دکتر کریمیان اقبال- 31تیر ماه 1395)

دانلود فایل خلاصه مباحث کارگاه اموزشی سیاست گذاری علم و فناوری (31 تیر ماه 1395)

دانلود فایل کارگاه اموزشی آینده پژوهی و ابزار آن (دکتر امیرنظمی -20و21 مرداد ماه1395) (فایل 1)

(دکتر امیرنظمی -20و21 مرداد ماه1395) (فایل 2)

(دکتر امیرنظمی -20و21 مرداد ماه1395) (فایل 3)

(دکتر امیرنظمی -20و21 مرداد ماه1395) (فایل 4)

(دکتر امیرنظمی -20و21 مرداد ماه1395) (فایل 5)

(دکتر امیرنظمی -20و21 مرداد ماه1395) (فایل 6)

(دکتر امیرنظمی -20و21 مرداد ماه1395) (فایل 7)

شهر هوشمند

Smart City

بیانیه چشم انداز شهر هوشمند

Smart City Vision Statement

مهم ترین رصدخانه هاي علم و فناوري در جهان

تامین مالی ریسک پذیر در قلب تکنولوژی آمریکا

خدمات شبکه سازی منطقه ویژه علم و فناوری یزد