• خانه
  • اخبار
  • تفاوت اکوسیستم نوآوری و نظام های نوآوری

تفاوت اکوسیستم نوآوری و نظام های نوآوری
کمتر از صد سال از کاربرد اصطلاح اکوسیستم برای اولین بار می‌گذرد. این واژه به اجزای فیزیکی و بیولوژیکی تشکیل دهنده‌ی یک محیط معین اشاره دارد. محیط معین در واقع محیطی است که مربوط به یک موضوع خاص باشد. در تحقیقات مدیریتی اصطلاح اکوسیستم در برگیرنده‌ی شبکه‌‌ای از سازمان‌های به هم پیوسته است که پیرامون یک نقطه‌ی کانونی شکل گرفته و به صورت مرتبط با هم عمل می‌کنند. این شبکه شامل بخش‌های دیگر از جمله عرضه‌کنندگان، مشتریان و… می‌گردد. با این مقدمه می‌توان اکوسیستم نوآوری را چنین تعریف نمود: شبکه‌‌ای از سازمان‌های به هم پیوسته که پیرامون یک نقطه‌ی کانونی شکل گرفته و ترکیبی از تولیدکنندگان، مصرف‌‌کنندگان و بخش‌های جانبی دیگر است و بر توسعه‌ی ارزش‌های جدید از طریق نوآوری تأکید دارد.

 

 

تفاوت اکوسیستم نوآوری و نظام های نوآوری