• خانه
  • منطقه ویژه علم و فناوری
  • کانون و پهنه علم و فناوری

در اجرای بند۱-۳ صورتجلسه مصوبات هفدهمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری کشور که مورخ ۲۶/۱/۹۴ به تایید ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی عتف رسیده است مناطق ویژه علم و فناوری موظفند با همکاری و هماهنگی سازمان‌های ذیربط نسبت به تعیین کانون‌های اصلی و پهنه‌های فناوری و تعیین نقش و رویکرد غالب هر پهنه به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های منطقه ویژه علم و فناوری اقدام نمایند.
 
کانون‌های اصلی

 کانون‌های اصلی دارای زیرساخت عمومی آماده هستند.
 کانون‌های اصلی بار‌ها مورد آزمون قرار گرفته‌اند (واگذاری زمین، مدیریت منطقه، دریافت مشوق‌ها و....)
 کانون‌های اصلی می‌توانند اجازه تمرکز بر برنامه ریزی بدهند (به جای زیرساخت سازی).
 کانون‌های اصلی امکان هم افزایی میان سازمان‌های مختلف را می‌دهند (به جای مبارزه)
 کانون‌های اصلی حمایت سایر سازمان‌ها، نهاد‌ها و همچنین جذب منابع آن‌ها را به همراه دارد.

پهنه علم و فناوری

 در داخل کانون اصلی قرار دارند و زیر ساخت‌های اولیه مورد نیاز برای استقرار شرکت‌هایی که در حوزه علم و فناوری فعالیت می‌نمایند را دارا می‌باشند و لازم است متناسب با نقش و رویکرد هر پهنه زیرساخت‌های تخصصی (بعنوان مثال در حوزه تخصصی ICT: فیبر نوری – LTE- WI FI و...) را دریافت نمایند.

در پهنه باید امکان ارائه خدمات تخصصی مثل آزمایشگاه‌های تخصصی و همکاری سازمان‌ها و امکان اعمال مشوق‌ها و مدیریت مشترک وجود داشته باشد.

 

 

 

کانون‌های اصلی پیشنهادی منطقه ویژه علم و فناوری یزد